Het beleidsplan werd in eerste opzet opgesteld door de leden van de v.v. Dalen, en is sindsdien constant in beweging. Het beleidsplan is de basis voor het bestuurlijk handelen.

Het actuele beleidsplan vindt u hier.
.

 1. Algemeen
  1. Inleiding
   Het hebben van een beleidsplan is niet een op zichzelf staand doel. Pas wanneer een beleidsplan toegevoegde waarde heeft voor de vereniging is het een zinvol document. Een beleidsplan dat alleen door het bestuur wordt gedragen is ook gedoemd om te mislukken. Zowel het bestuur als de leden van de vereniging zullen het plan moeten omarmen en een wezenlijke bijdrage moeten leveren om de gestelde doelen te bereiken.
   .
   Met het opstellen van een beleidsplan wil de vereniging noodgedwongen, ad-hoc beslissingen voorkomen. Een beleidsplan geeft de vereniging een goed houvast voor het maken van keuzes. Veel keuzes die gemaakt moeten worden in de toekomst zullen voortvloeien uit dit plan en zijn zodoende beter onderbouwd. Het beleidsplan heeft als bijkomend voordeel dat het zowel intern (leden, trainers, bestuur en vrijwilligers) als extern (gemeente, andere gebruikers van sportcomplex ‘t Grootveld, bezoekende verenigingen en de KNVB) duidelijkheid verschaft omtrent hetgeen de voetbalvereniging wil bereiken. In dit plan zijn doelstellingen geformuleerd voor de middellange termijn. Per jaar zullen deze doelstellingen geëvalueerd worden.
   .
  2. Missie
   De voetbalvereniging Dalen wil aan een ieder een goed sportief milieu bieden. Iedereen kan terecht bij de vereniging om de voetbalsport op prestatief en/of recreatief niveau uit te oefenen, dan wel om te kijken naar deze sport in een gezellige omgeving met attractief voetbal. Leden, supporters, sponsors, vrijwilligers en bezoekers moeten zich thuis voelen bij de vereniging.
   .
  3. Doelstellingen
   De doelstellingen van de voetbalvereniging Dalen kunnen als volgt wordt samengevat:

   • De v.v. Dalen wil, zonder vergoeding van spelers, een prestatieve vereniging zijn waarbij voldoende ruimte en aandacht is voor de recreatiesport;
   • De v.v. Dalen wil een gezellige dorpsclub zijn met een open karakter op basis van normen en waarden;
   • De v.v. Dalen wil een geleide en georganiseerde vereniging zijn met een ambitieuze uitstraling;
   • De v.v. Dalen wil een actieve en financieel gezonde vereniging zijn;
   • De v.v. Dalen wil een vereniging zijn waar anderen met plezier naar toe komen en waar sportiviteit hoog in het vaandel staat;
   • Het 1e elftal van de v.v. Dalen is het vlaggenschip van de vereniging.
    .
  4. Geschiedenis
   De datum 23 juli 1930 gaat de boeken in als de officiële datum van oprichting van de voetbalvereniging Dalen. In 2005 heeft de vereniging haar 75-jarig bestaan op een fantastische wijze gevierd. Mede door het feit dat Dalen maar één basisschool heeft en ook maar één voetbalvereniging, is de voetbalvereniging Dalen inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met circa 500 leden. Het 1e elftal speelt wisselend in de tweede en in de eerste klassen van het KNVB district Noord. Het vraagt veel aandacht en organisatie om de vereniging op het goede niveau te houden. V.v. Dalen speelt, als grootste sportvereniging binnen de Daler gemeenschap, een belangrijke rol. Met ingang van seizoen 2014-2015 speelt de jeugd van v.v. Dalen officieel samen met die van DSC’65 onder de noemer: SJO Dalen-DSC.
   .
  5. Bestuursstructuur
   Om aan het beleid uitvoering te geven, is een professionele organisatie vereist. Hoewel op diverse plaatsen de aanstelling van betaalde krachten (trainers) onontkoombaar is, blijft het belang van vrijwilligers zeer groot. Het professionele aspect van de vereniging wordt juist ingevuld doordat een ieder de taak, die hij/zij op zich genomen heeft, daadwerkelijk vervult, ongeacht de omvang van de taak. Het gaat er om dat de vrijwilliger beschikt over de juiste competenties. Om dit te waarborgen vereist de vereniging een duidelijk gestructureerde en transparante organisatie.
   .
 2. Technisch beleid
  De v.v. Dalen wil een verenigingsbreed technisch beleid ontwikkelen.