In de afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de behoefte naar zaterdag- dan wel zondagvoetbal bij VV Dalen. Als bestuur hebben we dit gedaan zodat we, ook in de toekomst, goed kunnen inspelen op behoeften van onze leden, supporters, vrijwilligers en sponsoren. Uit dit onderzoek komt dat we doorgaan op de huidige voet. Het prestatievoetbal blijft op zondag. Recreatievoetbal bieden we op zaterdag en op zondag aan. Mocht er behoefte ontstaan om, naast een prestatieteam op zondag, een prestatieteam op zaterdag te starten, dan denken we daar als bestuur graag in mee.

Enquête
Het onderzoek bestond uit een enquête onder de leden vanaf 13 jaar. We hebben in totaal 104 ingevulde enquêtes retour ontvangen; een responspercentage van 38% wat redelijk is voor enquêtes. Het merendeel van de respondenten (61%) vindt dat VV Dalen recreatievoetbal op beide dagen moet aanbieden. Een groot deel van de geënquêteerden (44%) vind dat ook prestatievoetbal op zowel de zaterdag als op de zondag moet worden aangeboden door de vereniging.

De mogelijke scenario’s die uit de uitslag van de enquête voortkwamen, zijn vervolgens onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid. Hierover is o.a. met vrijwilligers, supporters en sponsoren gesproken. Ook is in het bijzonder met spelers van JO-19 gesproken. Zij gaven aan graag op zondag prestatievoetbal te willen spelen. Op basis van deze gesprekken en de resultaten van de enquête en het advies van de onderzoeker heeft het bestuur besloten om vooralsnog alleen prestatievoetbal op zondag aan te bieden en recreatievoetbal op zaterdag (er is een zaterdagteam wat uitkomt in de vijfde klasse) én op zondag. Ook heeft het bestuur de wens om op zaterdag met een JO-23 team te starten om zo de doorstroom vanuit de jeugd naar de senioren beter te kunnen geleiden.

Behoeften
Voorzitter Martijn Heerkes: “Ik ben blij dat we dit onderzoek hebben gedaan zodat we weten welke behoeften er binnen de vereniging zijn. Als vereniging zijn we in de gelukkige omstandigheid dat onze ledenaantallen stijgen. Dat willen we natuurlijk graag zo houden en daarom is het belangrijk om te weten wat er speelt binnen de vereniging! Mocht er in de toekomst wel meer concrete behoefte aan prestatievoetbal op de zaterdag zijn of de plannen van de KNVB voor weekendvoetbal gaan door, dan kijken we uiteraard opnieuw hoe we het binnen onze vereniging organiseren. Graag bedank ik onderzoeker Gerdinand Heeling voor zijn inzet. Hij had een hele kluif aan dit onderzoek en heeft dit zorgvuldig en in alle openheid gedaan. Complimenten!”