We onderscheiden twee verzekeringsvormen:

 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

.
Collectieve ongevallenverzekering

Wie zijn verzekerd?

 • Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en pupillen, (assistent-)scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers enzovoort.
 • Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat er sprake is van werkzaamheden in het kader van een door betrokkenen aanvaarde, structurele functie.
 • Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. (met dien verstande dat het altijd aan voetbal gelieerde evenementen zijn).
 • Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd.

Lees hier alles wat u weten moet over de collectieve ongevallenverzekering.
Melding van een ongeval dient te gebeuren middels een speciaal schadeformulier.

.
Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Wie zijn verzekerd?

 • De KNVB met zijn districten.
 • Het bestuur van de KNVB en de besturen van de districten.
 • De door de KNVB toegelaten verenigingen.
 • Personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor premie wordt betaald.
 • Vrijwilligers (niet-leden), gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van verzekerden.
 • Personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden, bedrijfs- en zomeravondwedstrijden e.d.
 • Functionarissen in dienst van de KNVB, zijn districten en/of de door de KNVB toegelaten verenigingen/stichtingen, zoals consuls, (assistent-)scheidsrechters en dergelijke.

Lees hier alles wat u moet weten over de collectieve aansprakelijkheidsverzekering.
Hierin staat beschreven hoe u een schade c.q. aansprakelijkstelling meldt.