Bij voetbalvereniging Dalen is iedereen welkom en voelt iedereen zich veilig om zich te ontwikkelen binnen de sport. We tonen respect naar elkaar, op het veld en daarbuiten. Binnen onze vereniging is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Omgangsregels

Bij onze vereniging gelden de volgende algemene omgangsregels:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals die is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de voetbalvereniging;
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 • Ik val de ander niet lastig;
 • Ik respecteer de privacy van de ander en maak geen ongewenst beeldmateriaal. Gebruik van mobieltjes als zodanig in kleedkamer/douche tijdens omkleden/douchen is niet toegestaan;
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen diens wil aan;
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, vraag ik die persoon daarmee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp;
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 • De omgangsregels gelden voor eenieder die op het sportpark aanwezig is of op een andere wijze de voetbalvereniging Dalen vertegenwoordigt (bij uitwedstrijden bijvoorbeeld).
 • Ook als ouder/supporter houd ik mij op het sportpark en andere plaatsen waar ik in relatie tot de voetbalvereniging Dalen kom, aan bovenstaande regels.

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

Binnen voetbalvereniging Dalen wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van v.v. Dalen geeft hier invulling aan, o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels die NOC*NSF hanteert. Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden.

Je kunt je op de website van Centrum Veilige Sport Nederland inlezen in de onderwerpen omtrent veiligheid.

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt;
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer;
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersonen

Naast de hierboven opgestelde regels zijn ook twee vertrouwenspersonen aangesteld. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand, kan binnen de sportvereniging terecht bij de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn mevr. Sabine Blaauwgeers die te bereiken is onder 06-19166392 en op e-mailadres sabine@gezonddalen.nl en dhr. Folkert Sinnema die te bereiken is onder 06-51986783 en op e-mailadres folkertsinnema@gmail.com. Meer informatie inzake onze vertrouwenspersonen kan je vinden op onze website, pagina vertrouwenspersonen.

Aannamebeleid

Aannamebeleid vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van wedstrijden, trainingen, toernooien of andere activiteiten buiten het voetbal.

Uitgangspunt is dat iedereen die v.v. Dalen een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure

De procedure voor toekomstige vrijwilliger bestaat uit een kennismakingsgesprek met minimaal twee (jeugd)bestuursleden/commissieleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van v.v. Dalen waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersonen gepubliceerd zijn.

Daarnaast wordt er een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.

De vrijwilliger is/wordt als lid van de vereniging geregistreerd bij de voetbalbond KNVB.