Het beleidsplan werd in eerste opzet opgesteld door de leden van de v.v. Dalen, en is sindsdien constant in beweging. Het beleidsplan is de basis voor het bestuurlijk handelen.

Het actuele beleidsplan in pdf-formaat vindt u hier.


BELEIDSPLAN

1. Algemeen
    1.1. Inleiding
    1.2. Missie
    1.3. Doelstellingen
    1.4. Geschiedenis
    1.5. Bestuursstructuur
2. Technisch beleid
3. Financieel beleid
4. Commercieel beleid
5. Normen & Waarden
6. Facilitair beleid
7. Vrijwilligersbeleid
8. Communicatie
9. Activiteiten
Bijlage 1: Gedragsregels


1. ALGEMEEN

1.1 Inleiding

Het hebben van een beleidsplan is niet een op zichzelf staand doel. Pas wanneer een beleidsplan toegevoegde waarde heeft voor de vereniging is het een zinvol document. Een beleidsplan dat alleen door het bestuur wordt gedragen is ook gedoemd om te mislukken. Zowel het bestuur als de leden van de vereniging zullen het plan moeten omarmen en een wezenlijke bijdrage moeten leveren om de gestelde doelen te bereiken.

Met het opstellen van een beleidsplan wil de vereniging noodgedwongen, ad-hoc beslissingen, voorkomen. Een beleidsplan geeft de vereniging een goed houvast voor het maken van keuzes. Veel keuzes die gemaakt moeten worden in de toekomst zullen voortvloeien uit dit plan en zijn zodoende beter onderbouwd. Het beleidsplan heeft als bijkomend voordeel dat het zowel intern (leden, trainers, bestuur en vrijwilligers) als extern (gemeente, andere gebruikers van sportcomplex ’t Grootveld, bezoekende verenigingen en de KNVB) duidelijkheid verschaft omtrent hetgeen de voetbalvereniging wil bereiken. In dit plan zijn doelstellingen geformuleerd voor de middellange termijn. Per jaar zullen deze doelstellingen geëvalueerd moeten worden.

1.2 Missie

De voetbalvereniging Dalen wil aan een ieder een sportief milieu bieden. Iedereen kan terecht bij de vereniging om de voetbalsport op prestatief en/of recreatief niveau uit te oefenen, dan wel om te kijken naar deze sport in een gezellige omgeving met attractief voetbal. Leden, supporters, sponsors, vrijwilligers en bezoekers moeten zich thuis voelen bij de vereniging.

1.3 Doelstellingen

De doelstellingen van de voetbalvereniging Dalen kunnen als volgt worden samengevat:

 • De v.v. Dalen wil, zonder vergoeding van spelers, een prestatieve vereniging zijn waarbij voldoende ruimte en aandacht is voor de recreatiesport;
 • De v.v. Dalen wil een gezellige dorpsclub zijn met een open karakter op basis van normen en waarden;
 • De v.v. Dalen wil een geleide en georganiseerde vereniging zijn met een ambitieuze uitstraling;
 • De v.v. Dalen wil een actieve en financieel gezonde vereniging zijn;
 • De v.v. Dalen wil een vereniging zijn waar anderen met plezier naartoe komen en waar sportiviteit hoog in het vaandel staat;
 • Het 1e elftal van de v.v. Dalen is het vlaggenschip van de vereniging.

1.4 Geschiedenis

De datum 23 juli 1930 gaat de boeken in als de officiële datum van oprichting van de voetbalvereniging Dalen. In 2005 heeft de vereniging haar 75-jarige bestaan op een fantastische wijze gevierd. Mede door het feit dat Dalen maar één basisschool heeft en ook maar één voetbalvereniging, is de v.v. Dalen inmiddels uitgegroeid naar een vereniging met circa 500 leden. Het 1e elftal speelt wisselend in de tweede en in de eerste klassen van het KNVB district Noord. Het vraagt veel aandacht en organisatie om de vereniging op het huidige niveau te houden. V.v. Dalen speelt als grootste sportvereniging binnen de Daler gemeenschap een belangrijke rol. Met ingang van seizoen 2014-2015 speelt de jeugd van v.v. Dalen officieel samen met die van DSC’65 onder de noemer: SJO Dalen-DSC.

1.5 Bestuursstructuur

Om aan het beleid uitvoering te geven, is een professionele organisatie vereist. Hoewel op diverse plaatsen de aanstelling van betaalde krachten (trainers) onontkoombaar is, blijft het belang van vrijwilligers zeer groot. Het professionele aspect van de vereniging wordt juist ingevuld doordat een ieder de taak, die hij/zij op zich genomen heeft, daadwerkelijk vervult, ongeacht de omvang van de taak. Het gaat erom dat de vrijwilliger niet alleen beschikt over de juiste competenties, maar vooral taken uitvoert die hij/zij leuk vindt. Om dit te waarborgen vereist de vereniging een duidelijk gestructureerde en transparante organisatie.

2. TECHNISCH BELEID

De v.v. Dalen wil een verenigingsbreed technisch beleid ontwikkelen. Het technisch beleid dient ertoe om de sportieve prestaties op niveau te krijgen en te houden. De vereniging wil een herkenbaar beleid voeren, waarin de ‘overall’ visie breed gedragen wordt en iedere individuele sporter vanuit een gedegen jeugdopleiding zich kan ontwikkelen tot een voetballer in een voor hem/haar inspirerende omgeving. Iedere individuele speler moet op zijn/haar eigen niveau de ’top’ kunnen bereiken. Het uitgangspunt is dat het eerste elftal het hoogst mogelijke nastreeft, zonder dat daarvoor spelers van buiten worden aangetrokken, en dat alle jeugdselecties (A t/m D) op het niveau voetballen waarop ze het meest leren. Selectiespelers dienen zich te beseffen dat zij binnen de vereniging een voorbeeldfunctie hebben voor de overige leden.

Het technische beleid dient vooral eenduidig te zijn, waarbij geldt dat er – behoudens de wijze van aanpak – geen verschil mag zijn tussen jeugd- en seniorenleden.

3. FINANCIEEL BELEID

De v.v. Dalen streeft een solide financieel beleid na dat erop gericht is om de financiële stabiliteit en continuïteit op lange termijn te waarborgen. Dit houdt in het zorgen voor een gezond financieel perspectief voor de vereniging voor de korte (1 jaar) en de middellange (3 jaar) termijn middels het opstellen van meerjarenbegrotingen. Hierbij speelt de vereniging in op de huidige economische ontwikkelingen. Ruwweg bestaan de inkomsten van de voetbalvereniging uit contributies, kantine-inkomsten, sponsorinkomsten en een gemeentelijke subsidie/bijdrage. Het streven is erop gericht om de contributie voor een ieder betaalbaar en toegankelijk te houden.

4. COMMERCIEEL BELEID

Om financiële middelen uit sponsoring te kunnen genereren is er een commerciële commissie in het leven geroepen. De commissie is verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur van de vereniging. Van de leden van de commissie wordt een proactieve houding en een creatieve geest verwacht. Het streven van de commerciële commissie moet zijn een bedrag van € 45.000 uit sponsoring binnen te halen. Dat betreft niet alleen harde valuta maar ook sponsoring in natura en bijdragen uit thema-gebonden acties. Goede PR en Communicatie verhoogt het draagvlak voor sponsoring.

5. NORMEN & WAARDEN

Het bewaken van bepaalde normen en waarden binnen de vereniging is een absolute must. Dit is niet alleen vanwege ontwikkelingen in de maatschappij (denk aan emancipatie en individualisering), maar ook vanwege de toegenomen diversiteit in de vereniging. De vereniging moet hier alert op zijn. Dit betekent dat er gedragsregels worden opgesteld, waarmee duidelijk gemaakt wordt welke normen en waarden belangrijk zijn binnen de vereniging.

6. FACILITAIR BELEID

Dit hoofdstuk gaat over de gehele accommodatie, materialen en wedstrijdkleding. De leden moeten kunnen beschikken over goed onderhouden en veilig materiaal voor de beoefening van voetbal. Hierbij kan gedacht worden aan materialen zoals ballen en goaltjes, maar natuurlijk ook aan velden, kleedkamers, kantine e.d. Voor de aanschaf van materialen e.d. wordt uitgegaan van het sponsor-tenzij principe. De groenploeg en het klusteam verrichten het onderhoud van de accommodaties. Bij grotere en complexere onderhoudsklussen kan in overleg met en na toestemming van het bestuur een bedrijf ingehuurd worden. Alle leden hebben zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van materiaal en accommodatie. Zij zijn immers de gebruikers. V.v. Dalen wil graag dat de accommodatie een sfeer uitdraagt die past bij de vereniging. De kleuren rood en wit staan hierbij centraal.

7. VRIJWILLIGERSBELEID

De voetbalvereniging kan haar doelen alleen realiseren wanneer steeds weer voldoende vrijwilligers geworven en behouden worden. Het vrijwilligerswerk is daarmee een belangrijk speerpunt binnen de vereniging. Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend. De vereniging verwacht dat iedere ouder vrijwilligerswerk doet. Diegene die daartoe niet bereid is krijgt een sanctie. De vele vrijwilligers die nu actief zijn verrichten de meest uiteenlopende taken. Zo zijn er vrijwilligers die meer op de voorgrond staan, zoals kantinemedewerkers, scheidsrechters en bestuursleden. Maar er zijn nog veel meer vrijwilligers, die op de achtergrond blijven en daar net zoveel en goed werk verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de groenploeg en schoonmaakgroepen. De komende tijd zal het werven en behouden van vrijwilligers veel energie vragen. De vereniging wil oudere jeugd betrekken bij bestuur/commissies op basis van hun opleiding en interesses, om te kijken of zij het leuk vinden en om daarmee ook weer nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

8. COMMUNICATIE

Communicatie is belangrijk. Met goede communicatie (intern en extern) wordt het clubgevoel en de betrokkenheid van leden verhoogd. Een goede externe communicatie verhoogt de herkenbaarheid van de vereniging in de samenleving en regio. Daarnaast dient communicatie als bindmiddel, brengt mensen samen en houdt mensen vast. V.v. Dalen hecht veel waarde aan goede, zorgvuldige en transparante communicatie. Binnen de vereniging zijn de nodige communicatiemiddelen, zoals: de website, Facebook, Instagram, persberichten, de ideeënbus, informatiebijeenkomsten en de digitale nieuwsbrief. Communicatie gaat niet alleen van het bestuur uit, maar moet ook komen vanuit de leden.

9. ACTIVITEITEN

V.v. Dalen staat midden in de samenleving. Dat is niet alleen te zien op het voetbalveld, maar zeker ook in alle zaken daaromheen. Hierbij kan gedacht worden aan het Omniveld, schoolvoetbal, kledinginzamelingsactie, het project huiswerkbegeleiding, sponsorloop, verloting, etc. Belangrijk is dat de vereniging meer kan en wil betekenen voor de lokale samenleving dan alleen het mogelijk maken van sportbeoefening. Het moet bij de maatschappelijke activiteiten wel gaan om zaken die passen bij de cultuur van de vereniging. Het uitbouwen van de maatschappelijke rol van de vereniging is een belangrijk aandachtspunt.

BIJLAGE 1: GEDRAGSREGELS

Onderstaande gedragsregels worden op de site geplaatst, maar ook in de bestuurskamer, kantine en kleedkamers opgehangen.

V.v. Dalen heeft een gedragsprotocol opgesteld, dat geldt voor iedereen die betrokken is bij de club. De volgende tien basisregels vormen een samenvatting van het protocol.

 • Altijd respect betonen aan een ander
 • Sportiviteit in acht nemen in en rond het veld
 • Geen geweld, intimidatie en discriminatie
 • Accepteren van beslissingen door bevoegde personen
 • Afspraken nakomen
 • Zuinig zijn met andermans eigendommen
 • Geen drugsgebruik, drink met mate
 • Dingen bespreekbaar maken
 • Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag
 • Bewust zijn van de eigen voorbeeldfunctie