Het is niet gebruikelijk dat ik als voorzitter een stukje schrijf, dat geplaatst wordt op de website. Vroeger schreef ik regelmatig in het toenmalige blad “De Lelie van Dalen”. Ik schreef samen met iemand anders onder het pseudoniem van D(w)aler.

Er is nu een goede aanleiding om jullie te informeren over mooie ontwikkelingen binnen onze club. Het schrijven van dit stukje vind ik dan ook eervol en heel bijzonder.

Sedert ik voorzitter ben, besteed ik in mijn openingswoord voor de jaarvergadering altijd veel aandacht aan actuele zaken en ontwikkelingen. In mijn openingswoord van de jaarvergadering van 2018 heb ik genoemd, dat de bouw van de werktuigenloods onze grootste  prioriteit is. Verder heb ik aangehaald, dat de financiële situatie van de gemeente de laatste jaren sterk is verbeterd en dat er nu weer ruimte is om te investeren in de sport.

De gemeenteraad heeft in de begrotingsvergadering van november 2018 boter bij de vis gedaan en heeft zo’n  4 miljoen beschikbaar gesteld voor de buitensport. Met het geld gaan de twaalf voetbal- en twee korfbalverenigingen uit de gemeente Coevorden een kwaliteitsimpuls van hun accommodatie realiseren. “De Kwaliteitsimpuls buitensport“ bestaat uit drie onderdelen, te weten: Velden, Ledverlichting en Toegankelijkheid. In december 2018 zijn wij als buitensportverenigingen voor het eerst bijeen geweest. Wij mochten daarna allemaal onze wensen kenbaar maken.

In onze extra ledenvergadering van 15 april hebben de leden ingestemd met het aangaan van een lening voor de bouw van de loods. Tijdens het informele gedeelte van deze vergadering hebben wij de leden geïnformeerd over de projecten, die wij hebben ingediend bij de gemeente. Ook op onze jaarvergadering op 17 september 2019 hebben wij de leden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de kwaliteitsimpuls. In november heeft nog een heroverweging plaatsgevonden en ik kan mededelen dat ons complex een impuls krijgt, waar wij zeer trots op zijn.

Het gaat voor de “vv. Dalen” om:

  • Velden 2 en 3 worden O2-trainingsvelden,
  • Velden 1 en 4 worden gerenoveerd.
  • Velden 1, 2 en 3 worden voorzien van ledverlichting.
  • Snoeien/kappen neemt v.v. Dalen op met de gemeente.

Het trainingsveld valt buiten deze plannen, maar stoten wij niet af.

Voordat tot uitvoering kan worden overgegaan, moeten er nog onderzoeken plaatsvinden, zodat voor elk veld maatwerk geleverd kan worden.

De planning is dat de werkzaamheden in april zullen aanvangen. Bepaald moet nog worden welk sportpark wanneer aan de beurt is. De Ledverlichting wordt op alle sportcomplexen voor 1 augustus 2020 gerealiseerd.

Toegankelijkheid.

Over het thema Toegankelijkheid vindt er met de gemeente nog nader overleg plaats over de toegang en de bereikbaarheid van het sportpark. Dit mede gebaseerd op advies van het Platform Gehandicaptenbeleid Coevorden. Ik verwijs in dit kader naar het verhaal van Folkert Sinnema op de site van Samen Dalen.

De Werktuigenloods.

De loods is bijna klaar, maar het  eerste materieel  staan er reeds in. De officiële opening vindt volgend voorjaar plaats. Wij hebben er een prachtige accommodatie bij.

Tot slot.

Het is dus eervol en bijzonder, dat ik deze ontwikkelingen in een voorwoord mag noemen.

En dat in het seizoen dat wij 90 jaar bestaan. 23 juli 2020 is de heuglijke dag. Op gepaste wijze gaan wij aandacht aan dit jubileum besteden.

Als je lid bent van zo’n vereniging, die ook nog eens financieel gezond is, ben je een geluksvogel, maar als bestuur gaan wij er vanuit, dat geluksvogels niet alleen maar nemen, maar ook geven.

Wat een mooie toekomst gaan wij tegemoet!

Rest mij nog U, jullie, fijne kerstdagen te wensen en een gezond en sportief 2020.

December 2019.

Riekus Hazelaar.