Maandag 20 sept. 2021 heten we graag al onze leden welkom op de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in Restaurant “Cornelis” te Dalen, aanvang 20:00 uur.

De agenda vindt u hier.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 16 september 2020 vindt u hier.
De notulen van de extra ledenvergadering van 29 maart 2021 vindt u hier.

Het jaarverslag vindt u hier.
Het jaarverslag jeugdbestuur vindt u hier.

.
Op de agenda staan de gebruikelijke punten, zoals notulen, jaarverslagen, financieel verslag en de bestuursverkiezing. Maar tevens op de agenda staat de stemming door de leden over een statutenwijziging.

Nieuwe statuten:
De komst van een nieuwe wet, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), leidt ertoe dat onze statuten moeten worden aangepast. In de statuten moet namelijk een bepaling voor “belet en ontstentenis” worden opgenomen. Belet betekent dat een bestuurder zijn/haar functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen, door bijvoorbeeld schorsing, ziekte of afwezigheid. Ontstentenis betekent een echte vacature, vanwege bijvoorbeeld aftreden, ontslag of overlijden.
Ook zien wij een behoefte om in de statuten een artikel op te nemen waarmee ons de mogelijkheid van elektronisch stemmen wordt geboden. Tijdens de extra ledenvergadering vanwege de benoeming van onze voorzitter Martijn Heerkes hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid van elektronisch stemmen welke ons werd geboden door een noodverordening i.v.m. de coronacrisis. Maar die noodverordening komt t.z.t. te vervallen. Om daarna nog elektronisch te kunnen stemmen is een statutenwijziging noodzakelijk. Het nieuwe artikel in de statuten biedt ons de mogelijkheid tot elektronisch stemmen maar verplicht ons niet tot het beschikbaar stellen van middelen om elektronisch te stemmen.
Verder zijn in de nieuwe statuten nog diverse taalcorrecties doorgevoerd.

De huidige statuten vindt u hier.
De nieuwe statuten vindt u hier.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 september zullen we deze nieuwe statuten ter stemming brengen bij onze leden.

.
Het bestuur.